Kinh tế Vi Mô – Mind map

BEGIN

I. Kinh tế học Vi Mô – Microeconomic

II. Thị trường – Lý thuyết Cung cầu và giá cả

III. Độ co giãn của Cầu và Cung

IV. Hành vi lựa chọn của người tiêu dùng

V. Tổ chức và hành vi cung ứng đầu ra của doanh nghiệp