Kinh tế vĩ mô – Mind Map

BEGIN

I. Giới thiệu tổng quan về kinh tế vĩ mô

II. Các biến số vĩ mô cơ bản

III. Các biến số kinh tế vĩ mô mở rộng

IV. Tăng trưởng kinh tế

V. Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính

VI. Thất nghiệp

VII. Lạm phát

VIII. Tổng cầu, tổng cung

IX. Tổng cầu và chính sách tài khóa

X. Tiền tệ và chính sách tiền tệ

XI. Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

XII. Bốn vấn đề và bốn dấu hỏi trong kinh tế học

XIII. Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp

END.